ดอกเจีย

ข้อมูลผลงาน

  19      15
 
Creative Commons License
ดอกเจีย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ดอกเจีย
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ประภาพร มณฑาทิพย์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำสำคัญ :   ดอกไม้, เมล็ดเจีย, Chia
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (2.75 MB)
- ดาวน์โหลด 2 (4.25 MB)
- ดาวน์โหลด 3 (4.27 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง