สถิติทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2560
เอกสาร 155 ไฟล์ 2%
รูปภาพ 8,374 ไฟล์ 98%
เสียง 0 ไฟล์ 0%
วีดีทัศน์ 1 ไฟล์ 0%
จำนวนข้อมูลทั้งหมด
6,957
รายการ
ไฟล์
8,530
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลำดับชั้น
ข้อมูลประเภทบุคคล
ครู / อาจารย์
6,528 รายการ
93.83 %
นักเรียน / นักศึกษา
6,540 รายการ
94.01 %
ทั่วไป
6,933 รายการ
99.66 %
จำนวนข้อมูลจำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลักษณะของสื่อ