สถิติทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2560
เอกสาร 155 ไฟล์ 2%
รูปภาพ 6,453 ไฟล์ 98%
เสียง 0 ไฟล์ 0%
วีดีทัศน์ 1 ไฟล์ 0%
จำนวนข้อมูลทั้งหมด
5,057
รายการ
ไฟล์
6,609
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลำดับชั้น
ข้อมูลประเภทบุคคล
ครู / อาจารย์
4,768 รายการ
94.29 %
นักเรียน / นักศึกษา
4,776 รายการ
94.44 %
ทั่วไป
5,049 รายการ
99.84 %
จำนวนข้อมูลจำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลักษณะของสื่อ