สถิติทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2560
เอกสาร 155 ไฟล์ 2%
รูปภาพ 7,997 ไฟล์ 98%
เสียง 0 ไฟล์ 0%
วีดีทัศน์ 1 ไฟล์ 0%
จำนวนข้อมูลทั้งหมด
6,600
รายการ
ไฟล์
8,153
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลำดับชั้น
ข้อมูลประเภทบุคคล
ครู / อาจารย์
6,258 รายการ
94.82 %
นักเรียน / นักศึกษา
6,267 รายการ
94.95 %
ทั่วไป
6,591 รายการ
99.86 %
จำนวนข้อมูลจำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลักษณะของสื่อ