สร้อยไก่

ข้อมูลผลงาน

  24      10
 
Creative Commons License
สร้อยไก่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  สร้อยไก่
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ประภาพร มณฑาทิพย์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำสำคัญ :   ดอกไม้
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (4.04 MB)
- ดาวน์โหลด 2 (3.19 MB)
- ดาวน์โหลด 3 (3.27 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง