ไฟ

ข้อมูลผลงาน

  50      8
 
Creative Commons License
ไฟ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ไฟ
คำอธิบาย :  เชื้อเพลิงจากถ่าน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ประภาพร มณฑาทิพย์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำสำคัญ :   ถ่าน, ไฟถ่าน, เตา, ปิ้ง, ย่าง
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (1,009.80 KB)
- ดาวน์โหลด 2 (981.05 KB)
- ดาวน์โหลด 3 (903.57 KB)
- ดาวน์โหลด 4 (843.12 KB)
- ดาวน์โหลด 5 (871.56 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง