วุฒิชาติ บุญเจนวรกิจ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  6,830       6,181

-  File 1
หัวเรื่อง :  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วรวรรธน์ ศาลาลอย
เจ้าของผลงานร่วม :   รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง, วุฒิชาติ บุญเจนวรกิจ
คำสำคัญ :   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, รัชกาลที่ 9, ในหลวง, พ่อหลวง, พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์, ผลงานศิลป์, งานศิลปะ, ศิลปะ, ภาพวาด, เทคนิคการวาดภาพสีชอล์ค, ภาพสีชอล์ค
คำอธิบาย :  เทคนิคการวาดภาพสีชอล์ค
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
11 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 17
12 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 45
13 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 209
14 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 216
15 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 904
16 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 2,594
17 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 925
18 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 144
19 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 137
20 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 84