รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  2,687       3,611

-  File 1
หัวเรื่อง :  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วรวรรธน์ ศาลาลอย
เจ้าของผลงานร่วม :   รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง, วุฒิชาติ บุญเจนวรกิจ
คำสำคัญ :   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, รัชกาลที่ 9, ในหลวง, พ่อหลวง, พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์, ผลงานศิลป์, งานศิลปะ, ศิลปะ, ภาพวาด, เทคนิคการวาดภาพสีชอล์ค, ภาพสีชอล์ค
คำอธิบาย :  เทคนิคการวาดภาพสีชอล์ค
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 112
2 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 265
3 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 144
4 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 141
5 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 90
6 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 275
7 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 298
8 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 80
9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 79
10 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 42