สุวิทย์ ต่างสมบัติ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  701       2,373

-  File 1
หัวเรื่อง :  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สุวิทย์ ต่างสมบัติ
เจ้าของผลงานร่วม :   รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง, วุฒิชาติ บุญเจนวรกิจ
คำสำคัญ :   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, รัชกาลที่ 9, ในหลวง, พ่อหลวง, ผลงานศิลป์, ศิลปะ, ภาพวาด, เทคนิคการวาดภาพ, พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์
คำอธิบาย :  -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 701
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 172
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 168
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 121
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 77

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 13 ตุลาคม 2559
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 13 ตุลาคม 2559
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 13 ตุลาคม 2559
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 13 ตุลาคม 2559
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 13 ตุลาคม 2559
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล